لایسنس افزونه Woo Custom-made Product را بررسی کنید.